" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Udostępnienie gruntów a ustawa o lasach.

 

Często bywa tak, że w odpowiedzi od Nadleśnictwa, do którego wystąpiliśmy o udostępnienie gruntów pod poszukiwania zabytków oraz innych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali otrzymujemy odpowiedź negatywną, a Nadleśnictwo swoją odpowiedź argumentuje w sposób następujący:

 

 

Powyższa odmowa wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Pkt 3 artykułu 30 ustęp 1 zakazuje nam w lasach Rozkopywania gruntu natomiast pkt 8 rozgarniania i zbierania ściółki.

 

Podstawą do złożenia wniosku, oraz wydania pozytywnej decyzji przez nadleśnictwo jest zarządzenie Nr. 47 z dnia 13 Lipca 2018 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w którym możemy między innymi przeczytać

 

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zasady udostępniania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszeniem gleby.

 

Często również zdarza się że Nadleśnictwo wysyła nam następującą odmowę :

 

Nadleśnictwo nie wyraża zgody na prowadzenie poszukiwań w/w oddziałach. Prowadzenie poszukiwań może być działaniem prowadzącym do degradacji środowiska naturalnego jak również utrudni w znaczący sposób prowadzenie gospodarki leśnej. Udostępnienie gruntów leśnych na cele nie związane z gospodarką leśną z oczywistych względów podlega znacznym ograniczeniom.

W piśmie . Zn. spr.: ZE.910.2.2020 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 28.07.2020 roku możemy przeczytać :

“…Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na to, iż bardzo często podstawą wydania przez nadleśniczych decyzji odmownych jest art. 30 Ustawy o lasach, w którym ustawodawca określił katalog zakazów obowiązujących w lasach. Wśród zabronionych zachowań wymienia się rozkopywanie gruntu (art. 30 ust. 1 pkt 3), niszczenie (uszkadzanie) drzew, krzewów lub innych roślin (art. 30 ust. 1 pkt 5) oraz rozgarnianie ściółki (art. 30 ust. 1 pkt 8). Jest oczywiste, że poszukiwanie i wydobywanie przedmiotów spod ziemi będzie wypełniać znamiona przynajmniej części ze wspomnianych zakazów. Należy jednak zauważyć, że zakazy rozkopywania gruntu oraz uszkadzania roślin nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną (art. 30 ust. 2). W myśl Ustawy o lasach (art. 8 pkt 3), gospodarkę leśną prowadzi się uwzględniając m.in.zasadę zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów. Poszukiwanie zabytków można natomiast kwalifikować jako czynność związaną z realizowaniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Przyjmując takie założenie należy mieć na uwadze treść art. 14b ust. 1 Ustawy o lasach.

Zgodnie z tym przepisem, właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku został ustalony przez przepisy prawa. W związku z powyższym, Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z lipca 2018 r. w sprawie udostępnienia gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszeniem gleby, w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z zapisami Ustawy o lasach, a jedynie reguluje i doprecyzowuje istotne kwestie związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej. Jednocześnie – co bardzo istotne – wprowadza jednolitą procedurę dla całego PGL LP i wyraźnie podkreśla podział kompetencji LP (jako zarządcy gruntów, wydającego zgodę na ich udostępnianie do badań/poszukiwań) oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków (jako organu wydającego zgodę na prowadzenie badań/ poszukiwań)…”

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, sama stwierdza, ze udostępnienie lasów do poszukiwania zabytków z naruszeniem gleby opiera się na  zrównoważonym wykorzystaniu  wszystkich funkcji lasów, w tym funkcji pozaprodukcyjnych.

Co to są pozaprodukcyjne funkcje lasu?

Las poza dostarczaniem drewna i użytków niedrzewnych spełnia wiele funkcji pozaprodukcyjnych, które są pozaprodukcyjnym użytkowaniem lasu. Są to funkcje glebochronne, wodochronne, ochrona przed lawinami, funkcje dydaktyczne, turystyczne, rekreacyjne i inne.-  Encyklopedia Leśna

 

Dlatego zachęcamy wszystkich aby składając wniosek do Nadleśnictwa w tytule zaznaczyć że jest złożony zgodnie zarządzeniem nr 47 z dnia 13 lipca 2018 roku GDLP, ponadto jeśli otrzymamy odmowę uargumentowaną powyższymi uzasadnieniami przysługuje nam prawo na złożenie wniosku o zmianę postanowienia, taki wniosek znajdziecie poniżej  artykułu, jest to wniosek przygotowany na powyższe odmowy wydane przez nadleśnictwo, wystarczy go wypełnić i przesłać do Nadleśnictwa. 

Niestety Lasy Państwowe nie są organami administracji publicznej, dlatego nie możemy się odwołać od zgody/odmowy udzielenia zgody wydanej przez nadleśnictwo w trybie Kpa. Jedyną drogą są wnioski o zmianę postanowienia Nadleśniczego i ponowne rozpatrzenie naszej prośby.