Czy wiesz, że temat zabytków pojawia się w ponad 140 aktach prawnych?

Uff ! Na całe szczęście nie musisz znać ich wszystkich.

Poniżej przedstawiamy te najważniejsze, związane z naszą pasją. Nie musisz ich znać na pamięć, ale dobrze jest do nich czasem zajrzeć, mieć w jednym miejscu pod ręką, gdy chcesz się w czymś upewnić

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.; u.o.z.o.z.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609 ze zm.; rozporządzenie).

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wydawania pozwoleń na poszukiwania zabytków w tym zabytków archeologicznych, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 12.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444)

Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udostępnienia gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 397)

Wybrane przepisy

Art. 187. § 1.

        „Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie”.

Art. 189.

       „Jeżeli rzecz znaleziono w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, staje się ona przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych znalazcy i właściciela nieruchomości, na której rzecz została znaleziona, jeżeli jednak rzecz ta jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym, staje się ona własnością Skarbu Państwa, a znalazca jest obowiązany wydać ją niezwłocznie właściwemu staroście.”

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U.2018, Poz. 720)

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2020, Poz. 955)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000955/O/D20200955.pdf