Dzierżawy w Lasach

Jednym z problemów związanych z poszukiwaniami na terenach Lasów Państwowych są dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa, co wielokrotnie z racji dużych kosztów, uniemożliwiało Wam poszukiwania. Dzierżawy dotyczą głównie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu ale zdarzają się one również w innych regionach- Katowice, Kraków.
Uważamy, że dzierżawy w przypadku poszukiwań nie są uzasadnione istniejącymi przepisami. Zarządzenie DGLP wspomina o możliwości podpisania dodatkowego porozumienia w związku z poszukiwaniami ale nie oznacza to absolutnie dzierżawy. Dolnośląskie nadleśnictwa działają na podstawie zarządzenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Niestety wynika z niego, że nadal wielu pracowników Lasów nie rozumie specyfiki poszukiwań, a użyte w piśmie argumenty nie usprawiedliwiają dzierżaw. Wystąpiliśmy o opinię prawną dotyczącą zagadnienia a jej treść potwierdza nasze zdanie.

Opinia prawna to pomocniczy materiał analityczny rozpoznanie stanu faktycznego w świetle ustaw i publikacji prawnych, przedstawia analizę prawną dokumentu, interpretuje przepisy i wysnuwa skutki prawne, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów. Wskazuje propozycje procedur prawnych pozwalających na doprowadzenie do osiągnięcia założonego celu.. Opinia prawna nie jest wiążąca dla sądu bądź innej instytucji, jednak może być bardzo dla nas pomocna. Korzystajcie więc z tego dokumentu i użyjcie go jako argumentu ( dołączając go również w załączeniu) w kolejnym piśmie do Nadleśnictwa, jeżeli po złożeniu wniosku otrzymacie informację o konieczności wydzierżawienia terenu do poszukiwań.
W piśmie można użyć takich sformułowań:

„Poszukiwania w ogóle nie wyłączają lasu z użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. To są zazwyczaj małe, płytkie, centralne wkopy w przeciwieństwie do wykopaliskowych badań archeologicznych, które przeprowadza się inwazyjnie w jednym miejscu . Przy jednym dołku poszukiwacz spędza ok 2-3 minuty i zaraz przemieszcza się dalej. Nie przeszkadza to w prowadzeniu gospodarki leśnej. Ponadto Nadleśniczy może zrobić wyłączenia z obszaru poszukiwań z zaznaczeniem ich na załączniku mapowym. Ma przecież prawo zgodnie z zarządzeniem wskazać miejsca czasowego ograniczenia użytkowania w związku np. z planowanymi wycinkami etc. Poszukiwania mają charakter niekomercyjny, co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie zabytków.
Art. 35. o ochr. zabyt.
Własność zabytków archeologicznych
1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, o których mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków, ust. 1 pkt 12.
W związku z poszukiwaniami nie osiągam żadnego zysku, dochodu, ani pożytku z lasu. Zależy mi by znalezione zabytki wzbogaciły wiedzę o historii naszego regionu. Dzierżawa nie jest więc w takim przypadku uzasadniona, na co wskazuje również przedstawiona w załączniku opinia prawna.
W związku z powyższym proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku”.

W ciągu najbliższych dni zwrócimy się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z przygotowaną opinią prawną.
Tymczasem zalecamy we wnioskach do Lasów Państwowych zamieszczać od razu w uzasadnieniu wniosku, informację o tym, że: działania nasze polegające na poszukiwaniu zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych z naruszeniem gruntu nie spowodują wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz kolizji z celami i zadaniami gospodarki leśnej. Warto również zawrzeć informację, że działania te nie są komercyjne i nie osiągamy z tego tytuły żadnego dochodu.

 

Joanna Kaferska-Kowalczyk