" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

O poszukiwaniach w „Głosie Lasu”

We wrześniowym numerze Głosu Lasu, wewnętrznym branżowym miesięczniku Lasów Państwowych, ukazał się bardzo potrzebny, naprawdę fajnie napisany artykuł o zasadach prowadzenia poszukiwań z wykrywaczem metali na terenach leśnych. Materiał, który na ten temat powstał, jest efektem wcześniej podjętych, wspólnych, działań Polskiego Związku Eksploratorów z Wydziałem Społecznych Funkcji Lasu, w celu ustalenia zasad i regulacji prawnych dotyczących korzystania, przy prowadzeniu różnego rodzaju poszukiwań, z terenów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. W lipcu tego roku, podczas spotkania w siedzibie DGLP, które odbyło się niemal w rocznicę wejścia w życie zarządzenia nr 47, dokonaliśmy wspólnie podsumowań i wniosków. Zwróciliśmy uwagę, że nie wszyscy Nadleśniczowie właściwie interpretują zapisy zarządzenia, a wymagając w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatora, wychodzą zbyt często poza obręb kompetencji związanych z oceną wpływu prowadzonych poszukiwań na gospodarkę leśną i przyrodę. Pojawiła się propozycja powstania artykułu, który przybliżyłby pracownikom leśnym ideę zarządzenia oraz przedstawił poszukiwaczy w nieco lepszym świetle. Artykuł naprawdę fajnie tłumaczy kolejność uzyskiwania pozwoleń i w bardzo przystępny sposób omawia różne aspekty prawne związane z poszukiwaniami w lasach.
Mam nadzieję, że tak opracowany materiał pomoże nadleśniczym w rozumieniu naszej pasji, a poszukiwaczom w nawiązaniu współpracy w poszczególnych nadleśnictwach na zasadach wzajemnego zaufania.

Joanna Kaferska-Kowalczyk

Głos Lasu Nr 9 – wrzesień2019