Czy mamy obowiązek podania numeru PESEL?

Zdarza się, ze Nadleśniczy wymaga podania we wniosku o udostępnienie gruntu do poszukiwań numerów PESEL uczestników poszukiwań. Czy to jest zgodne z Zarządzeniem 47 DGLP i innymi przepisami?

Należy przyjąć, że nie. PESEL możemy podać co najwyżej, własny, dobrowolnie i osobiście.

Skąd więc takie działanie niektórych nadleśnictw? Niestety wynika to z lekkiego zawirowania zapisów Zarządzenia.

Spójrzmy na część Zarządzenia określającą, co zgoda powinna zawierać:

§  7.
1.  Zgoda nadleśnictwa na udostępnienie gruntów do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinna zawierać:
1) dane wnioskodawców: imiona, nazwiska, adresy, ew. PESEL;
2) określenie zakresu prac, sposobu prowadzenia prac i wskazanie rodzaju urządzeń i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia prac;
3) numery ewidencyjne działek będących w zarządzie nadleśnictwa, udostępnianych do ww. działań, ze wskazaniem wyłączonych obszarów wyszczególnionych w § 2 pkt 3;
4) informację nt. okresu, na jaki udostępnia się wskazane grunty będące w zarządzie nadleśnictwa do przeprowadzenia ww. prac (harmonogram);
5) informację o tym, że prowadzenie ww. działań będzie się odbywało w sposób niekolidujący z prowadzoną przez nadleśnictwo gospodarką leśną;
6) oświadczenie, że po zakończeniu prac strona zobowiązuje się udostępnione przez nadleśnictwo grunty przywrócić do stanu pierwotnego;
7) zapis o tym, że wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz osób trzecich, które poniosą szkodę w wyniku prowadzonych działań;
8) dane kontaktowe pracownika LP, który nadzoruje wykonanie zapisów zawartych w zgodzie lub porozumieniu, o którym mowa w § 7;
9) dane osoby po stronie wnioskującej, która odpowiada za prawidłowy przebieg poszukiwań lub badań oraz za realizację zapisów zawartych w zgodzie lub porozumieniu;
10) w wypadku badań archeologicznych informację o konieczności uzyskania stosownego pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, które wnioskująca strona musi przedstawić nadleśnictwu przed rozpoczęciem prac;
11) informację o obowiązku zgłoszenia zakończenia badań;
12) informację o tym, że przyjęcie zgody przez wnioskującego jest równoznaczne z akceptacją warunków w niej określonych.

Rzeczywiście w ust. 1 pkt 1 mowa jest o tym, że zgoda powinna zawierać ew. PESEL, ale jednocześnie wskazuje to jedynie na ewentualność, a nie wymóg obligatoryjny. Ponadto dotyczy jedynie osób wnioskodawców, a nie wszystkich uczestników prowadzonych prac. Należy to więc rozumieć, że jeśli dobrowolnie takie dane w swoim imieniu jako wnioskodawca/wnioskodawcy podaliśmy, to one powinny zostać zawarte w tej zgodzie. No niezbyt to szczęśliwie zostało sformułowane ale mówi się trudno. Dość, że jeśli takich danych (ewentualnych) nie podaliśmy to Nadleśniczy nie może ich od nas wymagać. Nie może ich tym bardziej wymagać od pozostałych osób biorących udział w planowanych pracach.

Czy na pewno?

W tym celu sprawdźmy tę część Zarządzenia, która dotyczy elementów, jakie wniosek na udostępnienie gruntów, powinien zawierać.

§  4.
1.  Wniosek o udostępnienie gruntów do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinien zawierać:
1) imię, nazwisko osoby lub osób wnioskujących, lub nazwę organizacji wnioskującej;
2) adres osoby lub siedziby organizacji wnioskującej;
3) przewidywany zakres i sposób prowadzenia prac;
4) wskazanie, na załączonej do wniosku mapie, gruntów objętych zamiarem przeprowadzania ww. działań;
5) harmonogram prac;
6) wskazanie rodzaju urządzeń i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia prac;
7) przewidywany rodzaj uszkodzeń na gruntach nadleśnictwa, który może mieć miejsce w związku z przeprowadzanymi pracami;
8) opis sposobów i technik uporządkowania terenu na gruntach udostępnionych przez nadleśnictwo po zakończeniu prac;
9) listę osób biorących udział w pracach;
10) uzasadnienie wniosku

Jak widać, nie ma mowy w elementach obligatoryjnych wniosku o konieczności podania numeru PESEL. Podajemy imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy lub wnioskodawców, lub nazwę i adres siedziby organizacji wnioskującej. Nie ma mowy nawet o adresach osób biorących udział w pracach. Można przyjąć, że lista osób dotyczyć może jedynie ich imion i nazwisk.

Pamiętajcie! Pobierając numery PESEL i inne wrażliwe dane od uczestników sami musielibyśmy stać się administratorami tych danych i zawierać z nimi klauzule informacyjne o sposobie i celu przetwarzania ich danych.

Czy nadleśniczy może więc wymagać więcej informacji niż określił to par.4 Zarządzenia? Z pozostałych przepisów wynika, że nie może.

§  5.
W wypadku niespełniania przez wniosek wymogów, o których mowa w § 4, nadleśniczy wzywa pisemnie wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku lub złożenie odpowiednich wyjaśnień.

Każda odmowa udostępnienie gruntu musi zostać uzasadniona przepisami Zarządzenia 47 DGLP z dnia 13 lipca 2018 r., oraz przepisami ustawy O lasach z dnia 28 września 1991 r.

§  6.
1.  Kompletny wniosek o udostępnienie gruntów rozpatrywany jest przez nadleśniczego w terminie 30 dni od jego złożenia we właściwym nadleśnictwie.
2.  W wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nadleśniczy informuje pisemnie wnioskodawcę o odmowie, podając uzasadnienie

Jeśli więc zdarzy się, że Nadleśniczy wezwie Was do uzupełnienie wniosku o dane PESEL wnioskodawców i/lub uczestników, należy w formie pisemnej odmówić takiego uzupełnienia, powołując się na wskazane wyżej przepisy. Takie wezwanie nie wynika raczej ze złej woli, prędzej z niewłaściwej i może nadgorliwej interpretacji zapisów Zarządzenia. Jeśli na spokojnie i rzeczowo przedstawimy nasze stanowisko z uzasadnieniem, jest niemal pewne, że Nadleśniczy odstąpi od podania danych PESEL.

W innym przypadku przysługuje tryb skargowy do RDLP a nawet DGLP.

opracowała Joanna Kaferska-Kowalczyk