" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Jeśli chcesz intencjonalnie szukać zabytków lub po prostu chcesz mieć święty spokój i nie oglądać się wciąż za siebie podczas poszukiwań innych rzeczy, tutaj znajdziesz niezbędne informacje jak pozyskać zgodę na poszukiwania zabytków w tym zabytków archeologicznych.

Pełna dokumentacja na poszukiwania składa się z wniosku i załączników takich jak: program poszukiwań, mapa, zgody właścicieli lub zarządców nieruchomości,  a także dowód opłaty skarbowej.

Zgoda

W pierwszej kolejności musisz załatwić zgodę pisemną właściciela lub zarządcy terenu/terenów, na których chcesz prowadzić swoje poszukiwania.

Określa to następujący przepis rozporządzenia, który pomożemy Ci zrozumieć:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.

Ten przepis to przepis uniwersalny dla wszystkich działań wokół zabytków, na które według art.36 ust 1 ustawy należy mieć zgodę konserwatora zabytków. Z reguły o takie pozwolenia np. konserwację itp. występują właściciele, czy zarządcy tych zabytków więc wtedy przedstawiają dokument, który ich do tego uprawnia. W naszym przypadku najczęściej występujemy o poszukiwania na terenach których nie jesteśmy właścicielami, jesteśmy podmiotem, który zamierza prowadzić poszukiwania i  musimy przedstawić zgodę właściciela lub zarządcy i tylko tyle urząd może od nas wymagać. W żadnym razie nie może od nas wymagać dostarczania numerów ksiąg wieczystych i innych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością typu, odpisy z ksiąg wieczystych i inne. Niestety do niedawna wiele urzędów lekceważyło przepisy. W razie takich problemów wejdź w temat MAMY PROBLEM- URZĘDY.  Tam znajdziesz odpowiednie informacje i gotowe narzędzia do tego by pokonać ten  problem, jeśli się pojawi.

       Zgoda taka musi zawierać informację do jakich działań Cię ona upoważnia, imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, której wydano zgodę ( lub dane stowarzyszenia jeśli to organizacja będzie wnioskodawcą), dane ewidencyjne działki ( nr ew., obręb, gmina, powiat), data do jakiej obowiązuje zgoda( jeśli jest na czas nieokreślony to niech to będzie napisane), na koniec musi być podane imię i nazwisko a także podpis i dane adresowe właściciela, zarządcy. Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli najczęściej współmałżonka to wtedy on też musi zostać wpisany i potwierdzić zgodę własnym podpisem.                                             

Wydrukuj sobie więcej czystych formularzy i miej ze sobą gdy włóczysz się po wiejskich polach. Zawsze możesz spotkać jakiegoś kolejnego gospodarza, który również wyda Ci taką zgodę.

 • W przypadku poszukiwań w lesie musisz uzyskać zgodę właściwego nadleśnictwa. Jak wygląda taka procedura dowiesz się z tematu: LASY PAŃSTWOWE.
 • W przypadku gdy chcesz poszukiwać zabytków na terenach należących do urzędu miasta, gminy, możesz skorzystać z takiej formy wniosku:
 • Urząd może wymagać złożenia wniosku o użyczenie gruntu. Szukaj gotowego druku na stronie Wydziałów Nieruchomości. Jeśli nie mają takiej gotowej opcji, przygotuj ją na podstawie  wzoru poniżej.

Samo użyczenie takiego gruntu jest również nieodpłatne, jednak wiąże się z obciążeniem kwotą podatku  od nieruchomości za okres użytkowania tej nieruchomości. ((art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

 • Gdy uprawiasz poszukiwania wodno- plażowe przeczytaj dodatkowo temat WODA I PLAŻE

Wniosek

Aktualne druki wniosków a także pełne dane teleadresowe wszystkich urzędów znajdziesz w następnym temacie URZĘDY/ADRESY

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury musi zawierać określone elementy z omówieniem poszczególnych punktów.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

Wnioskodawca to osoba, która składa wniosek i podpisuje wniosek. Wnioskodawca nie musi być tą samą osoba, którą wyznaczymy na  kierownika poszukiwań. Jeśli wnioskodawcą jest stowarzyszenie lub inna organizacja, podpis pod wnioskiem składa przedstawiciel organizacji zgodnie ze statutem lub regulaminem.( Inną osobą składającą w imieniu wnioskodawcy wniosek może być pełnomocnik ale musi to być pełnomocnictwo potwierdzone opłatą skarbową- rzadko kiedy z tej opcji korzystamy).

 1. wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;

W tym przypadku mamy możliwość wyboru, czy podamy współrzędne czy numery ewidencyjne działek. Najczęściej wybieramy dane ewidencyjne działki. Wnioskowane tereny nie muszą leżeć obok siebie, mogą się znajdować od siebie w dużym oddaleniu, w sąsiedniej miejscowości, gminie, ważne żeby podlegały pod jeden Urząd. Na wniosku wypisujemy miejscowość, gminę, obręb i nr ew. działki. Informacje takie znajdziesz w Geoportalu, możesz to sprawdzić w każdej chwili rozmawiając z właścicielem nieruchomości, on może  nie pamiętać w danym momencie ani obrębu ani nawet nr działki. Jak znaleźć takie ewidencyjne  informacje w Geoportalu znajdziesz w temacie MAPY.

Nie ma też znaczenia, że właścicielami działek są różne osoby lub instytucje oraz obszar poszukiwań jest zróżnicowany. Możesz złożyć jeden wniosek na kilka prywatnych działek rolnych i np. oddziały leśne Lasów Państwowych, czy tereny gminne.

 1. imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania;

Tu sprawa jest oczywista. Jak napisaliśmy wcześniej wnioskodawca i kierujący poszukiwaniami to mogą być dwie różne osoby. Nie pisz na wszelki wypadek, że będziesz samodzielnie prowadził poszukiwania, wykreśl to najlepiej z druku wniosku, ponieważ nie będziesz mógł później zaprosić innych osób do poszukiwań. Pamiętaj , że do wniosku możesz  też od razu dopisać osoby z którymi chcesz poszukiwać, a możesz ro zrobić później w każdej chwili, tylko wtedy za każdym razem o zmieniającym się składzie osobowym musisz powiadomić konserwatora na dwa dni przed wyjściem w teren z tymi osobami.

Takich powiadomień dokonuje się pisemnie ( nie można przez telefon), za pomocą zwykłej poczty elektronicznej urzędu, podając przy tym numer pozwolenia , którego dotyczy, lub za pomocą faksu. Nie ma obowiązku zgłaszania przez e-PUAP!

 1. uzasadnienie wniosku.

Krótki opis, dlaczego chcesz poszukiwać. Element według nas zbędny ale niestety wymagany przepisami. Wystarczy jak napiszesz to, co potem i tak powtórzysz jeszcze w programie poszukiwań.

Np: „Zamierzam prowadzić pooszukiwania ukrytych i porzuconych, zabytków w tym zabytków archeologicznych na terenie nieruchomości wyszczególnionych we wniosku, w terminie od – do (podać daty). Swój wniosek uzasadniam tym , że lubię poznawać w aktywny sposób historię, a pozyskane w trakcie poszukiwań zabytki  mogą dostarczyć nowych i ciekawych informacji o dawnych mieszkańcach otaczających mnie terenów”.

Nie ma co prawda w przepisach ograniczeń czasowych dotyczących pozwolenia na poszukiwania jednak ze względu na dobro pozyskanych ewentualnie zabytków urzędy starają się ten czas nam ograniczać. Z naszej strony zalecamy jednak wnioskować o minimum rok poszukiwań. Krótszy okres może nie mieć sensu ze względu na to, że procedura wydawania pozwoleń w wielu urzędach jest bardzo długa i może się zdarzyć, że zbyt długo się swoim pozwoleniem nie nacieszysz.

Warto też wiedzieć, że jeżeli mamy dłuższą zgodę właściciela niż czas na jaki w pozwoleniu urząd wydał zgodę, zawsze możemy później wnioskować o przedłużenie terminu pozwolenia. Wniosek taki należy złożyć zanim nasze obecne pozwolenie wygaśnie ( nawet w ostatnim dniu), i jest  to koszt 41 zł.

O zmianę terminu prowadzenia poszukiwań można się oczywiście starać również wtedy, gdy zgoda właściciela wygasa wraz z pozwoleniem na poszukiwania. Zanim jednak to się stanie postaraj się o nową zgodę właściciela i dołącz ją do wniosku o przedłużenie terminu prowadzenia poszukiwań w Urzędzie.

Program poszukiwań

To jest kolejny punkt wynikający z zapisów rozporządzenia. Musimy się tłumaczyć urzędowi z rzeczy dla nas oczywistych.

 1. program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków;

Program to nasze autorskie opracowanie tego, co zamierzamy zrealizować podczas naszych poszukiwań. Nie pisz elaboratów, nie próbuj udowadniać zasięgów stanowisk archeologicznych znajdujących się w okolicy, ani przebiegu rozgrywających się w tym miejscu bitew. Istnieje ryzyko, że określone przez Ciebie działania zostaną potraktowane jako wykraczające poza poszukiwania zabytków i urząd może odrzucić wniosek wymagając złożenia wniosku na badania archeologiczne. ( to nowe tendencje w urzędach).Program musi jednak według przepisów zawierać takie elementy, jak zakres i sposób prowadzenia tych poszukiwań. Zakres musi określać, gdzie szukamy -pola orne, nieużytki, czy teren leśny (można podać przybliżoną wielkość obszaru poszukiwań), czego szukamy? Nie wystarczy podać że szukasz zabytków, określ w przybliżeniu, co najbardziej Cię interesuje, czy to są drobne przedmioty, monety etc. czy np. szukasz militarki, a może czołgu? Opisz też, jakiego rodzaju są to poszukiwania, inwazyjne, nieinwazyjne…Z reguły  mając na myśli poszukiwania dla nas jest oczywiste, że to działania  inwazyjne, ale urząd może tego nie wiedzieć, bo tak się składa, że w polskim prawie nawet na poszukiwania nieinwazyjne trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków. Należy też podać jakiego rodzaju wykopy zamierzamy robić, tzn. jak szerokie dołki i jak głębokie. Jeżeli tego nie zrobisz urząd sam Ci to ograniczy. Nie pozostawiaj tego przypadkowi.

Pamiętaj! Urząd w swojej ocenie Twojego wniosku jest związany żądaniem strony, jeżeli z jakiś powodów nie wyrazi w pełni zgody na Twoje działania, to musi taką decyzję uzasadnić prawnie i faktycznie.  Nie ułatwiajmy im sprawy. ( więcej na ten temat w temacie MAMY PROBLEM-URZĘDY. W Twoim wniosku muszą się znaleźć takie elementy jak sposób prowadzenia poszukiwań, czyli jakich urządzeń do tego celu będziesz używać oraz jakimi narzędziami będziesz dokopywać się do przedmiotów, dla odróżnienia czy to będzie sprzęt tradycyjny, czy może będziesz używał koparki. Dobrze jest podać informację o zabezpieczeniu przedmiotów w oddzielnych woreczkach. Sprawozdanie z poszukiwań, planigrafia, asysta archeologa, czy promesa muzeum na przyjęcie zabytków nie są wymagane przepisami i urząd nie może tego od Ciebie wymagać!

Zalecamy jednak zadeklarować spis inwentarzowy znalezionych przedmiotów. Nie wszystkie muszą się okazać zabytkami. Wtedy dobrze jest mieć na papierze, co oddaliśmy i co nam zostało zwrócone. Dobrze jest też określić swoje postępowanie w przypadku natrafienia na niewybuchy, szczątki ludzkie lub stanowiska archeologiczne. Nie wszystko musi zostać przez nas wydobyte! Jesteśmy poszukiwaczami, a nie saperami czy archeologami.

Pamiętaj! Program poszukiwań wnioskodawca musi podpisać.

Program poszukiwań

Zgodnie z przepisami wniosek musi także zawierać mapę z „zaznaczonym obszarem poszukiwań”, choć ten ostatni wymóg tak naprawdę został dopiero określony w wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków i próżno go szukać w ustawie czy rozporządzeniu. Według rozporządzenia do wniosku należy załączyć:

 1. mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

      Wytyczne określają , że mapy topograficzne należy pobrać ze źródeł oficjalnych dopuszczających ich wykorzystanie w celach administracyjnych i są to Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, lub strona Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Rozporządzenie dopuszcza również załączenie prezentacji kartograficznej obiektów topograficznych BDOT10k. Dane takie można pobrać w tych samych ośrodkach co mapę topograficzną. Można je pobrać również samodzielnie z Geoportalu, ponieważ są to dane, które Główny Geodeta Kraju udostępnił do powszechnego użytku. Jaką mapę wybrać i w jaki sposób ją pobrać lub przygotować dowiesz się w temacie MAPY.

Podsumowanie

Masz już zgody, wniosek, program, mapę i dowód opłaty administracyjnej. Dokumenty musisz podpisać i całość dostarczyć osobiście, za pomocą poczty za potwierdzeniem odbioru, lub przez platformę e-PUAP. Pamiętaj, zostawić sobie jakąś kopię dokumentów w domu. Będzie to podstawa do ewentualnej dalszej walki z urzędem, a pamięć jest zawodna. Jeśli złożyłeś wszystko zgodnie ze wskazówkami nie powinno być kłopotów. Niestety nie wszystkie urzędy działają zgodnie z przepisami i nie wszystkie darzą sympatią poszukiwaczy. Czego się spodziewać dalej, jak powinno wyglądać pozwolenie, lub jak sobie poradzić w razie kłopotów z urzędem dowiesz się w temacie MAMY PROBLEM-URZĘDY.

W razie poważniejszych problemów, pamiętaj, że pomogliśmy już wielu poszukiwaczom. Nie jesteś sam i nie bój się napisać do nas z prośbą o pomoc.

Jak rozliczyć się z urzędem po zakończeniu poszukiwań znajdziesz w temacie SPIS INWENTARZA