Jak poszukiwać w Lasach

Jak poszukiwać w Lasach Państwowych?

Niezależnie czego szukamy na terenach Lasów Państwowych, każde poszukiwanie z naruszeniem gruntu będzie wymagało pozyskania zgody właściwego Nadleśnictwa
Rozmowy z Lasami zaowocowały w lipcu 2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w nowej, przychylnej dla poszukiwaczy formie, które reguluje sposób składania wniosków i pozyskiwania zgód.

Zarządzenie napisane jest w dość zwięzły i przystępny sposób i nie powinniśmy mieć większych problemów ze zrozumieniem poszczególnych paragrafów.
Dla Lasów Państwowych najważniejszymi zapisami są te mówiące, że to wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i osób trzecich w trakcie prowadzonych przez siebie działań. Istotne też są wszystkie punkty określające warunki poszukiwania w lesie. Stosowanie się do nich pozwoli nam niewątpliwie cieszyć się dobrą i długą współpracą z nadleśnictwami.
Zarządzenie reguluje sposób udostępnienia terenów leśnych do badań archeologicznych oraz poszukiwań zabytków i innych przedmiotów metalowych. Teoretycznie można więc również poszukiwać innych przedmiotów, rzeczy niż zabytki( np. meteroryty) i jeśli nasz wniosek dotyczy takich poszukiwań zdarza się, że Nadleśnictwo wydaje takie zgody.
To nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku, by wiedzieć czy w miejscu naszych poszukiwań nie znajdują się jakieś stanowiska archeologiczne. Może się zdarzyć, że Nadleśniczy będzie miał również wiedzę na ten temat, ponieważ niedawno Lasy Państwowe wystąpiły do wszystkich WUOZów o informacje dotyczące wszystkich zabytków zewidencjonowanych na terenach znajdujących się w zarządzie LP.

Ważne!
Zgoda na udostępnienie gruntu nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie poszukiwań zabytków i badań archeologicznych w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i takie pouczenie zawiera Zarządzenie. Wiele nadleśnictw stosuje więc zgodę wstępną zawierającą informację, że poszukiwania będzie można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Trzeba pamiętać, że dokument ten jest zarządzeniem i w żaden sposób nie zmienia Ustawy z dnia 28 września 1991 r. O lasach. Z tego względu cały czas obowiązuje art. 30 tej Ustawy, czyli zakaz naruszania ściółki. Ostateczna decyzja co do wydania zgody należy więc do nadleśniczego. Odmowa będzie jednak wymagała stosownego uzasadnienia. Można się od niej odwoływać, zwłaszcza gdy użyte argumenty nie są związane z Zarządzeniem w którym opisano przyczyny takich odmów oprócz art. 30 ustawy o lasach, które przedstawiamy poniżej.
Nie udostępnia się w celu prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów metalowych przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby:

1) lasów objętych stałym zakazem wstępu, o których mowa w art. 26 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
2) lasów objętych okresowym zakazem wstępu, o których mowa w art.26 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – na czas obowiązywania zakazu;
3) gruntów wchodzących w skład:
a) rezerwatów przyrody zgodnie z zapisami art. 1 ustawy o ochronie przyrody,
b) powierzchniowych pomników przyrody,
c) użytków ekologicznych,
d) stanowisk dokumentacyjnych
e) stref ochrony zwierząt, roślin lub grzybów.

To są tereny na które nadleśniczy z założenia nie może wydać zgody.
W jaki sposób poradzić sobie z odmowami, które nie są uzasadnione Zarządzeniem lub Ustawą o Lasach znajdziesz w następnych artykułach.

 

 

Joanna Kaferska-Kowalczyk